چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1384


جام جم آنلاین:
یک طوطی با سرو صدا ی خود صاحبش را از خواب بیدار کرد تا از خانه در حال سوختنش فرار کند. سرو صدای طوطی « پل برود هرست» را بیدار کرد و او از اتاق خوابش در استاکپورت ‚ منچستر ‚ فرار کرد. به گزارش روزنامه سان(انگلیس) پل 28 ساله که افسر بزرگراه ها است فرارکرد اما « راکی» ‚ طوطی مهربان را آتش نشانان نجات دادند ‚ که در بخش مراقبت های شدید یک دامپزشکی بستری است. پل گفت اگر راکی نبود جزغاله شده بودم.زیبایی
برای آنکه حقیقتا زیبا شویم باید:
1- زندگی پاکی داشته باشیم.
2- پیرو حقیقت باشیم.
3- دچار خشم نشویم.
4- در همه حال لبخند زنیم.
5- به تهیدستان و از پا افتادگان کمک کنیم.

               جی.پی.وسوانی


عکسی از کودکی شادمهرعقیلی

                    Shadmehr, When he was child...